Tagarchief: amendement

Gemeente kan na raadsbesluit over startnotitie aan de slag met verkeersbeleidsplan

Gemeenteraad is pas over een jaar aan zet, al wel schoten voor de boeg over voorrangssituatie op rotondes en vrachtwagenverbod Craijenstein

123 (Kopie)SLIEDRECHT – De gemeente kan nu echt aan de slag met het verkeersbeleidsplan 2015-2030. Gisteravond gaven de fracties een klap op de startnotitie en kregen zij van Theo den Braanker, de wethouder met verkeer in zijn portefeuille, te horen dat de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2016 in de gelegenheid wordt gesteld een besluit te nemen over het dan door de gemeente uitgewerkte verkeersbeleid voor de komende vijftien jaar. PRO Sliedrecht en de PvdA brachten alvast naar voren dat zij fietsers in de voorrang willen op rotondes. Laatstgenoemde partij zei het ook logisch te vinden wanneer na de realisatie van Het Plaatje aan de Molendijk het vrachtwagenverbod op de Craijenstein wordt opgeheven. ,,Maar het fietspad aan de Craijenstein moet dan wel vrij komen te liggen”, benadrukte fractievoorzitter Anton van Rees. Lees verder Gemeente kan na raadsbesluit over startnotitie aan de slag met verkeersbeleidsplan

‘Wetgeving schrijft op dit vlak geen vrijstelling voor kerken voor’

PvdA-fractie legt ‘confessioneel’ amendement over rioolheffing aan de VNG voor en stelt schriftelijke vragen aan portefeuillehouder

logoPvdA (Kopie)SLIEDRECHT – Vergeefs probeerde PvdA-raadslid Jennifer Lanser, die veel kennis van zaken heeft op juridisch gebied, op 9 december vorig jaar de confessionele partijen in de Sliedrechtse gemeenteraad ervan te overtuigen dat het in stand houden van een vrijstelling voor kerken wat betreft het betalen van rioolheffing de deur openzet voor elke belastingplichtige om een bezwarenprocedure aanhangig te maken. Hoewel het amendement door wethouder Hans Tanis werd ontraden, brachten de fracties van het CDA en de SGP-ChristenUnie het amendement toch in stemming. Omdat zij tezamen een nipte meerderheid vormen van tien om negen werd het amendement aangenomen (de andere fracties stemden tegen) en is in de Verordening rioolheffing 2015 net als in voorgaande jaren (‘maar toen lag het niet op straat’, aldus de wethouder) een vrijstelling voor kerken opgenomen. ,,De heersende opvatting bij de meerderheid van de gemeenteraad is dat dit van de wet mag. Mijn vraag is of deze opvatting juist is”, vroeg Lanser in een recente brief aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De VNG antwoordde dat de wetgeving geen vrijstellingen op dit vlak voorschrijft en dat zij verwacht dat de vrijstelling strijdig is met het gelijkheidsbeginsel. Lees verder ‘Wetgeving schrijft op dit vlak geen vrijstelling voor kerken voor’

Kerken hoeven ondanks stevig raadsdebat (nog) geen rioolheffing te betalen

‘Nu het op straat ligt kunnen juridische procedures ontstaan’, waarschuwt wethouder Hans Tanis

014 (Kopie)SLIEDRECHT – Waar een amendement over rioolheffing niet allemaal toe kan leiden? Cees Paas van de SGP-ChristenUnie mocht gisteravond tijdens het agendapunt over belastingverordeningen het spits afbijten. Hij deed dat door mede namens het CDA een amendement in te dienen waardoor de kerken in Sliedrecht vrijgesteld blijven van het betalen van rioolheffing.  Alexander Kieft (VVD) stelde dit direct aan de kaak waarna PvdA-raadslid Jennifer Lanser de confessionele partijen ervan probeerde te overtuigen dat ze hiermee de deur openzetten. ,,In feite voor iedereen. Dit amendement biedt iedereen de mogelijkheid om tegen de gemeente te zeggen: Ik wil dezelfde behandeling als de kerk. Na vanavond zou je de hele opbrengst van 2,3 miljoen euro aan de risicoparagraaf toe moeten voegen.” Lees verder Kerken hoeven ondanks stevig raadsdebat (nog) geen rioolheffing te betalen

‘We worden hierdoor gedwongen niet mee te werken’

Homeflex betreurt raadsbesluit over huisvesting arbeidsmigranten en overweegt zich terug te trekken uit Sliedrecht

010 (Kopie)SLIEDRECHT – ‘Homeflex overweegt zich terug te trekken uit Sliedrecht en de huisvesting van arbeidsmigranten over te laten aan willekeurige marktpartijen.’ Deze reactie plaatste Homeflex Business Housing vanmorgen onder het artikel over het raadsbesluit dat een week geleden is genomen. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde dinsdagavond 23 september in met het amendement van de CDA-fractie om het maximaal aantal arbeidsmigranten per woning niet te verhogen van vier naar zes. Homeflex-directeur Bert Verheij betreurt dit besluit: ,,Het aangenomen amendement is een inbreuk op de afspraken die zijn gemaakt met de gemeente. We worden hierdoor gedwongen niet mee te werken. Het convenant zullen we dan ook niet meer ondertekenen.” Lees verder ‘We worden hierdoor gedwongen niet mee te werken’

‘Nota Parkeerbeleid is niet voor niets vastgesteld’

Als een projectontwikkelaar iets wil herzien, moet hij volgens een meerderheid van de gemeenteraad wel de ‘juiste’ parkeernormen hanteren

024 (Kopie)SLIEDRECHT – ‘De gemeente werkt niet mee aan het verzoek van een projectontwikkelaar om het bestemmingsplan geheel of gedeeltelijk te herzien tenzij de gehanteerde parkeernormen in het betreffende gebied minstens even hoog zijn als de parkeernormen in de op dat moment geldende Nota Parkeerbeleid van de gemeente.’ Bovenstaande motie van de CDA-fractie werd dinsdagavond aangenomen tijdens de besluitvormende raadsvergadering. Lees verder ‘Nota Parkeerbeleid is niet voor niets vastgesteld’

Subsidieaanvraag Comité Sliedrecht 950 jaar zonder morren gehonoreerd

Alleen aan vlaggenactie wordt niet bijgedragen en VVD-fractie vindt bezoek aan plaatselijke musea net zo leerzaam als digitaal lespakket

002 (Kopie)SLIEDRECHT – De gemeenteraad stemde dinsdagavond in met het collegevoorstel om 25.000 euro subsidie te verlenen aan het comité ‘Sliedrecht 950 jaar’. Lees verder Subsidieaanvraag Comité Sliedrecht 950 jaar zonder morren gehonoreerd

‘Niet fair om ondernemer of vereniging bij alcoholovertreding meteen aan de schandpaal te nagelen’

PRO Sliedrecht maakt zich druk om ontbreken nulmeting in preventie- en handhavingsplan

Bron: MerweRTV.
Bron: MerweRTV.

SLIEDRECHT – ,,De streefpercentages mogen best krachtiger.” Met deze zin begon CDA-raadslid Ad de Waard maandagavond 16 juni de beraadslaging over het wettelijk verplichte preventie- en handhavingsplan alcohol dat door de gemeente Sliedrecht is opgesteld en waar de gemeenteraad vóór 1 juli over moest besluiten. De christendemocraten dienden vervolgens een amendement in, maar daar ontstond door bovenstaande opmerking verwarring over. Lees verder ‘Niet fair om ondernemer of vereniging bij alcoholovertreding meteen aan de schandpaal te nagelen’