Gemeente kan na raadsbesluit over startnotitie aan de slag met verkeersbeleidsplan

Gemeenteraad is pas over een jaar aan zet, al wel schoten voor de boeg over voorrangssituatie op rotondes en vrachtwagenverbod Craijenstein

123 (Kopie)SLIEDRECHT – De gemeente kan nu echt aan de slag met het verkeersbeleidsplan 2015-2030. Gisteravond gaven de fracties een klap op de startnotitie en kregen zij van Theo den Braanker, de wethouder met verkeer in zijn portefeuille, te horen dat de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2016 in de gelegenheid wordt gesteld een besluit te nemen over het dan door de gemeente uitgewerkte verkeersbeleid voor de komende vijftien jaar. PRO Sliedrecht en de PvdA brachten alvast naar voren dat zij fietsers in de voorrang willen op rotondes. Laatstgenoemde partij zei het ook logisch te vinden wanneer na de realisatie van Het Plaatje aan de Molendijk het vrachtwagenverbod op de Craijenstein wordt opgeheven. ,,Maar het fietspad aan de Craijenstein moet dan wel vrij komen te liggen”, benadrukte fractievoorzitter Anton van Rees.

Door Erik de Bruin

,,Wij willen meer vrijliggende fietspaden”, zei Gerrit Venis namens PRO Sliedrecht. ,,Op dat vlak zijn we het dus ook met de PvdA eens.” Nadat ze bij een eerder agendapunt (zie later vandaag het artikel over de APV en het evenementenbeleid) hadden gebakkeleid, konden PRO Sliedrecht en de PvdA elkaar nu de hand schudden. Veel hadden de opmerkingen niet om het lijf want de raad is in feite pas over een jaar aan zet als het verkeersbeleidsplan af is en ter besluitvorming wordt voorgelegd. De voorrangssituatie op rotondes en het vrachtwagenverbod op de Craijenstein worden net als veel andere verkeersvraagstukken het komende jaar onder de loep genomen waarbij overleg wordt gevoerd met betrokkenen, zoals omwonenden en wijkplatforms, maar bijvoorbeeld ook met de Fietsersbond, ondernemers en verenigingen. Wat bovengenoemde partijen positief zal stemmen is de opmerking van de wethouder dat het hem ook een doorn in het oog is dat er bij de Craijenstein geen sprake van is van een vrijliggend fietpad. ,,Het fietsveilig maken van Sliedrecht is absoluut een aandachtspunt.”

Fietstunnel A15

De VVD-fractie verzocht het college net als tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering in januari (zie ‘Gerelateerde berichten’) ook de realisatie van een fietstunnel onder de A15 te onderzoeken waardoor een verbinding ontstaat tussen de Lijsterweg en De Lockhorst. De wethouder zegde toe dat dit zal gebeuren, maar voegde daar al wel aan toe dat de bouw enkele miljoenen kost. De kans lijkt dan ook klein dat deze voorziening wordt gerealiseerd. Temeer omdat dit idee in het verleden al vaker op tafel is gelegd bij een raadsvergadering zonder dat dit tot concrete actie heeft geleid. Nu wordt het in elk geval onderzocht. Het amendement dat de VVD indiende om een aanvullende verkeersmeting te schrappen (hier hangt een kostenplaatje aan van 10.000 euro) werd ontraden door Den Braanker, die opmerkte dat  gegevens die met dit extra onderzoek worden gegenereerd nodig zijn voor het verkeersbeleidsplan. Daarmee had hij de andere fracties overtuigd. Die stemden immers alle niet in met het amendement.

Fietspadpaaltjes

CDA-raadslid Vincent Prins merkte op dat er in Sliedrecht veel fietspadpaaltjes zijn. ,,Ik vraag me af wat het nut is van deze paaltjes. In de winter worden ze weggehaald zodat er gestrooid kan worden hetgeen de indruk wekt dat ze overbodig zijn en gesaneerd kunnen worden.” Wat betreft het vaststellen van de parkeernorm vroeg hij aan de wethouder of de gemeente naar de huidige of toekomstige parkeerdruk kijkt. ,,Het CDA vindt dat de gemeente verder vooruit moet kijken. Steeds meer mensen werken thuis en ook het aantal 65-plussers met een auto neemt toe.” Met andere worden: de norm zou misschien wel verhoogd moeten worden. Het antwoord van Den Braanker was kort en krachtig. Hij gaf aan dat het verkeersbeleidsplan een visie behelst tot 2030. ,,We kijken over 2016 heen.” Van Prins kreeg hij een rapport overhandigd waar richtlijnen in staan voor toegankelijkheid in de openbare ruimte. De christendemocraten willen dat de gemeente aandacht heeft voor de inclusieve samenleving ofwel een samenleving waarin mindervaliden participeren. ,,Voldoende invalideparkeerplaatsen, een zebrapad dat ook een veilige oversteekplaats vormt voor mensen met een visuele handicap”, somde Prins op. Aansluitend verzocht hij de wethouder ook de welzijnsstichting te betrekken bij de onderzoeken die gaan plaatsvinden (hier stelt de gemeenteraad 42.000 euro voor beschikbaar) en te kijken of er behoefte is aan een roltrap of lift bij de supermarkt onder het Merwedeplein.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *